Sorular Cevaplar

Kullanıma Verilen Tüketim Malzemelerinin İade Alınması

SORU: Hastanemizde Kemoterapi biriminde Robotiks sistemi kullanılmaktadır. Sistemde ilaçlar hasta üzerine çıkış yapılmakta ancak sistemde tassarruf olarak sonuçta ilaçlarda artışlar olmaktadır. Artan bu ilaçları sayım fazlası olarak girmekteyiz . Ancak hastanemizde bazı arkadaşlarımız doğru yaptığımızı söylemekle beraber 2 kişi yanlış yaptığımızı, iade olarak girmemiz gerektiğini söylemektedirler. Halbuki ilaçlar hasta adına çıkış yapıldığından iade olabilmesi için hasta adına yapılan çıkışların geri alınması gerekmekte bu da SGK'dan bedellerin alınmasını önlemektedir. Sayım fazlası olarak giriş yapıldığında ise hastadan geri alma yapılamayacak ve yapılan tassarruf bedelen SGK'dan yine tahsil edilebilecektir. Sorum şudur. Bizim yaptığımız sayım fazlası giriş doğrumudur? Yanlış mıdır? (N.K.)

CEVAP: Taşınır Mal Yönetmeliğinin "Tüketim suretiyle çıkış" başlıklı 22'nci maddesinde; "(1) Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir.

(2) Kamu idarelerinin iç imkanlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların üretiminde kullanılan taşınırlar için de birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz.

(4) Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır."

"İade edilen taşınırların girişi" başlıklı 18'inci maddesinde ise; "(1) Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade edilenler, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir.

(2) Yönetmelik eki taşınır kod listesinde tüketim malzemesi olarak sınıflandırılan taşınırlardan, üzerine kayıt yapmak veya yeniden formatlanmak ya da doldurulmak suretiyle tekrar kullanılması mümkün olanların, görevin tamamlanmasını takiben ambara iadesi zorunludur. Bu şekilde iade edilen taşınırlar hakkında birinci fıkraya göre işlem yapılır.

(3) Kullanılmak üzere zimmetle verilen dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan Zimmet Fişleri, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden düşülen kişiye geri verilir ve Dayanıklı Taşınırlar Defterinde gerekli kayıtlar yapılır." denilmektedir.

Yukarıda zikredilen maddeler birlikte değerlendirildiğinde; kullanıma verilen tüketim malzemeleri herhangi bir şekilde iade edildiğinde iadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemelerin cins ve miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır ve çıkış yapılan bedel üzerinden taşınır işlem fişi (TİF) düzenlenerek tekrar giriş yapılması gerekir. 

"Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler" başlıklı 32'nci maddesinde; "(1) Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılır.

(2)Taşınır sayımları, harcama yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır.

               .........."

"Sayım fazlası taşınırların girişi" başlıklı 17'nci maddesinde ise; "(1) Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır." denilmektedir. 

Görüleceği üzere sayım işlemi 3 durumda yapılır:

1- Taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında,

2- Yıl sonlarında,

3-  Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda.

Taşınır sayımları, tek bir kişinin veya taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin kendi başına yapabileceği bir işlem değildir. Sayım yapılabilmesi için harcama yetkilisinin onayı gerekir.  Sayım işlemi harcama yetkilisinin kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır.

32'nci maddeye göre yapılan sayım sonucunda sayım fazlası taşınır tespit edilirse; 17'nci maddeye göre giriş işlemi yapılır.

Sizin sorunuza gelince; işlemlerin yukarıda açıkladığım Yönetmelik maddelerine göre yapılması gerekiyor. Taşınır istek belgesi karşılığında tüketime verilen malzemeler herhangi bir nedenle geri alındığında "iade" işlemi yapılmalıdır.

Siz sorunuzun içinde çeşitli olasılıkları değerlendirip, bu olasılıkların sonuçlarını da kendiniz açıklamışsınız. Duruma vakıf olduğunuz anlaşılmaktadır. Bize diyecek bir şey bırakmamışsınız. Bize sadece tebessüm etmek kalıyor. İyi çalışmalar.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!