Sorular Cevaplar

Parasal Sınırlar ve Oranlar

SORU : Taşınır Mal Yönt. 28. maddeye göre demirbaş düşümü yapacağız bugün itibariyle Harcama Yetkilisi ve Bakanlık Limitini bidirirseniz memnun olurum.

CEVAP: Taşınır Mal Yönetmeliğine göre devir, kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış, hurdaya ayırma gibi işlemlerde harcama yetkilisine tanınan yetki, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde belirtilmiştir. Burada belirtilen tutarlar dahilindeki işlemler harcama yetkilisinin yetkisinde olup, bilirtilen tutarı aşması durumunda ise yetki üst yöneticidedir. 

2012/1 Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğine göre;

Taşınırların kayıtlardan çıkarılması

MADDE 10 – (1) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I’in D bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır.

(2) Devir, satış, imha, hurdaya ayırma ve terkin işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanacaktır.

Tebliğin eki tablonun taşınır malları ilgilendiren kısmı aşağıdaki gibidir.

D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI          

1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler, 

1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında                               3.000

1.2. Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde                                6.000

1.3.  Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde     15.000

 1.4. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat olarak uygulanır.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!