Sorular Cevaplar

Giriş ve çıkış işlemlerinin Muhasebe Birimine bildirim süreleri

SORU   : Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin Muhasebe Birimine bildirim süreleri nasıldır?

CEVAP :  Kamu idaresinin taşınır malları, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenir.

Bu taşınırlardan;

· Satın alma suretiyle edinilmiş veya dayanıklı taşınırlar için değer artırıcı bir harcama yapılmış ise, taşınır işlem fişi düzenlenerek giriş veya değer artışı kaydı yapılır. Bu amaçla düzenlenen taşınır işlem fişinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekine bağlanarak, muhasebe birimine gönderilir.

· Satın alma ve değer artırıcı harcamaların dışında, bağış, yardım, sayım fazlası, iade, devir, iç üretim gibi yöntemlerle edinilen taşınırlar için de giriş kayıtlarına esas olmak üzere, taşınır işlem fişi düzenlenir. Düzenlenen bu fişlerin birer nüshası, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce, muhasebe birimine gönderilir.

· Maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların, devir, satış, kullanılmaz hale gemli, yok olma, sayım noksanı, hurdaya ayırma gibi nedenlerle çıkışlarının yapılabilmesi için taşınır işlem fişi düzenlenmesi gerekir. Çıkışa esas olarak düzenlenen bu fişin bir nüshası, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce, muhasebe birimine gönderilir.

· (150) hesap kodu ile ilk madde ve malzemeler hesabında izlenen tüketim malzemelerinin tüketime verilmesi esnasında, çıkış kayıtlarına esas olarak düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmeyecektir. Bunun yerine; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idareler ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen süre içerisinde, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek çıkış kayıtları yapılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir.  

AATMY Her Hakkı Saklıdır!