Sorular Cevaplar

İhale Sürecinde Yasaklılık Kontrolü

SORU: İhale sürecinde yasaklılık kontrolü nasıl yapılır ve sonuçları nelerdir?

CEVAP: Kamu ihale mevzuatında bahsi geçen yasaklılık kontrolü ihale sürecinde (tekliflerin verilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar) 3 aşamada yapılmaktadır.

1- İlk yasaklılık kontrolü tekliflerin alınması aşamasındadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin (a) bendine göre geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihalelere katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

2- İhale sürecinde yapılan ikinci yasaklılık kontrolü ihale kararının onaylanması aşamasındadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine göre ihale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

3- İhale sürecinde yapılan son yasaklılık kontrolü ise sözleşmenin imzalanması aşamasındadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 42 inci maddesine göre sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş iseler aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir.     

AATMY Her Hakkı Saklıdır!