Sorular Cevaplar

Giriş-Çıkış işlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi

SORU: Taşınır giriş ve çıkış işlemleri muhasebe birimlerine nasıl ve ne zaman bildirilecektir?

CEVAP: Konu Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bura göre;

       (1) Kamu idaresinin taşınır malları, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenir.

Bu taşınırlardan;

  • Satın alma suretiyle edinilmiş veya dayanıklı taşınırlar için değer artırıcı bir harcama yapılmış ise,  taşınır işlem fişi düzenlenerek giriş veya değer artışı kaydı yapılır. Bu amaçla düzenlenen taşınır işlem fişinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekine bağlanarak, muhasebe birimine gönderilir.
  • Satın alma ve değer artırıcı harcamaların dışında, bağış, yardım, sayım fazlası, iade, devir, iç üretim gibi yöntemlerle edinilen taşınırlar için de giriş kayıtlarına esas olmak üzere, taşınır işlem fişi düzenlenir. Düzenlenen bu fişlerin birer nüshası, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce, muhasebe birimine gönderilir.
  • Maddî duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların, devir, satış, kullanılmaz hale gelme, yok olma, sayım noksanı, hurdaya ayırma gibi nedenlerle çıkışlarının yapılabilmesi için taşınır işlem fişi düzenlenmesi gerekir. Çıkışa esas olarak düzenlenen bu fişin bir nüshası, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce, muhasebe birimine gönderilir.
  • Aynı muhasebe biriminden hizmet alan kamu idareleri veya aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimlerinin birbirleri arasında yapacakları bedelsiz devir işlemlerinde, mükerrer muhasebe kaydına sebebiyet verilmemesi için; dayanıklı taşınırların bedelsiz devir işlemlerinde, taşınırın mülkiyetten çıkışına ilişkin olarak devreden idarece düzenlenen taşınır işlem fişinin muhasebe birimine gönderilmemesi gerekir. Bu tür durumlarda bildirimi sadece devir alan idare/birim yapacaktır.

       (2) Muhasebe kayıtlarında (150) hesap kodu ile ilk madde ve malzemeler hesabında izlenen tüketim malzemelerinin tüketime verilmesi esnasında taşınır işlem fişi düzenlenir ve ilgili defterlere çıkış olarak kaydedilir. Tüketime yönelik olarak yapılan çıkış hareketlerinin fazlaca olacağı ve bunun için düzenlenen taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine gönderilmesi durumunda aşırı bir iş yoğunluğunun oluşacağı aşikârdır. İşte bu nedenle, (150) hesap kodu ile ilk madde ve malzemeler hesabında izlenen tüketim malzemelerinin tüketime verilmesi esnasında çıkış kayıtlarına esas olarak düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmeyecektir.

Bunun yerine; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idareler ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen süre içerisinde, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek çıkış kayıtları yapılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. Gönderilen bu listede, dönem içerisinde kullanıma verilerek çıkış kaydedilen tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında topluca gösterilmesi ve taşınır işlem fişinde yen alan diğer bilgilerin yer alması gerekir.

Aynı muhasebe biriminden hizmet alan kamu idareleri veya aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimlerinin birbirleri arasında yapacakları bedelsiz devir işlemlerinde, mükerrer muhasebe kaydına sebebiyet verilmemesi için; tüketim malzemelerinin bedelsiz devir işlemlerinde, taşınırın mülkiyetten çıkışına ilişkin olarak devreden idarece, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde üç aylık dönemler itibarıyla, diğer idarelerde ise üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen sürede muhasebe birimine gönderilecek olan onaylı listede yer verilmemesi gerekmektedir. Bu tür durumlarda bildirimi sadece devir alan idare/birim yapmalıdır.

       (3) Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen taşınır işlem fişlerinde gösterilen tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder. Bunun için, taşınır işlem fişlerinde taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla, maliyet bedelleri üzerinden, ara toplamların alınması faydalı olacaktır.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!