Sorular Cevaplar

Taşınır Kesin Hesabının Hazırlanması

SORU   : Taşınır Mal Yönetmeliğinin değiştirilen hükümleri çerçevesinde, taşınır kesin hesabının kimler tarafından, nasıl hazırlanacağını ve nerelere gönderileceğini açıklarmısınız?

CEVAP : Taşınır kesin hesabının hazırlanması ve ilgili mercilere gönderilmesi konusu, Yönetmeliğin 35'inci maddesinde açıklanmıştır. Yönetmelik metni şu şekildedir:

(1) (Değişik madde: 08/11/2012- 2012/3832 s. B.K Yön/11.md.) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı merkezde, dış temsilcilikler ile merkez ve taşra harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı cetvelleri konsolide edilmek suretiyle taşınır konsolide görevlilerince hazırlanır.

(2) Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshası, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Sayıştayın ilgili mevzuatında belirlenen süre içinde Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

(3) Ayrıca, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshası, incelenmek ve üzerinde mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayının sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkla mutabakat sağlanan ve ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri, Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte yeniden Bakanlığa gönderilir.

(4) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını kesin hesaba bağlayacak mercilere gönderirler.

Buna göre;

(1) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı merkezde, dış temsilcilikler ile merkez ve taşra harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı cetvelleri konsolide edilmek suretiyle taşınır konsolide görevlilerince hazırlanır.

Belirsizlik ve Çelişki oluşmuştur

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile 15 nolu taşınır hesabı cetvellerinin hazırlanıp hazırlanmayacağı hususunda bir belirsizlik oluşmuştur. Merkez konsolide görevlileri 14 nolu harcaya birimi taşınır yönetim hesabı cetvellerini konsolide ederek doğrudan kesin hesabı mı oluşturacak yoksa önce 15 nolu taşınır hesabı cetvelleri oluşturulup akabinde de kesin hesap ve kesin hesap icmal cetvelleri mi oluşacak belli değildir.

 Ayrıca bu değişiklik ile merkez dışındaki konsolide görevlilerinin görevi fiilen ortadan kalkmıştır. Ancak Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4-1/ö maddesi ve “Taşınır konsolide görevlileri” başlıklı 7’nci maddesinde bir değişiklik yapılmamış olması Yönetmelik içerisinde belirsizliklere ve çelişkilere yol açmaktadır.

Cetvellerin Gönderilmesi

(2) Merkez konsolide görevlisince hazırlanan 16 nolu Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile 17 nolu Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshası, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Sayıştayın ilgili mevzuatında belirlenen süre içinde Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar” ın 5/3’ünci maddesinde hesap dönemi sonunda Sayıştaya verilecek defter, mali tablo ve belgeler sayılmış olup, bunlar arasında “Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri” de bulunmaktadır.

Söz konusu Esasların 6/4 maddesinde “Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler; ilgili mali yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.” hükmü yer almaktadır. Gönderme işlemi hem elektronik ortamda (Sayıştay’ın istediği formatta) hem de ıslak imzalı olarak yapılacaktır.

Tereddüt Oluşmuştur

 Ancak burada tereddüt oluşturan bazı durumlar söz konusudur:

Esasların 7/1 maddesinde, “Birden fazla muhasebe biriminde muhasebeleştirilen kamu idarelerine ait hesaplar birleştirilerek verilir.” denilmesine rağmen; hesapların hangi formatta verileceğini belirten ek tablolarda taşınır kesin hesap ve taşınır kesin hesap icmal cetvellerinde “Muhasebe Biriminin Adı” ve “Muhasebe Biriminin Kodu” bilgilerinin istendiği alanlar bulunmaktadır.

Birden fazla muhasebe biriminde muhasebeleştirilen kamu idarelerine ait hesapların muhasebe birimine bağlı olarak hazırlanması birleştirme işlemine engel teşkil eder. Hesaplar birleştirilecekse (konsolide edilecekse) muhasebe birimi bilgilerinin bulunmaması gerekir. Muhasebe birimi bilgileri olacaksa o zamanda birleştirmeden söz etmek yanlış olur.

Esasların 7/2 maddesinde, “Defter, mali tablo, belge ve bilgilerden 5 inci maddede sayılanlar, üst yönetici veya yetkilendirdiği harcama yetkilileri veya muhasebe yetkililerince, bu Usul ve Esasların ekinde idareler itibariyle belirlenmiş formatta ve elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir. Bu şekilde gönderilen defterlerin kapanış kayıtlarını içeren son sayfası veya sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgiler imzalı ve mühürlü olarak ayrıca gönderilir.” hükmü mevcuttur.

Yani Sayıştay’a gönderilecek taşınır kesin hesap ve taşınır kesin icmal cetvellerini üst yönetici veya yetki vereceği harcama yetkilileri veya muhasebe yetkililerince imzalanacaktır.

Taşınır mal yönetmeliği eki cetvellere baktığımızda ise; bu cetvellerden birincisinde merkez konsolide görevlisinin ikincisinde ise merkez konsolide görevlisi, üst yönetici ve bakanın imza yerleri bulunmaktadır. Yönetmeliğin değiştirilen 35/3 maddesinde “…ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri…” ibaresi yer almaktadır. İlgili maddenin açıklamasında da belirttiğimiz gibi, burada da ayrı bir tereddüt oluşmuştur. Kesin hesap ve kesin hesap icmal cetvellerini kim imzalayacaktır. Cetvellerde belirtilen yetkililer mi yoksa yönetmelik ve esaslarda belirtilen yetkililer mi?

(3) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri hazırladıkları Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshasını, incelenmek ve üzerinde mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığına göndereceklerdir.

Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlandıktan sonra merkez konsolide görevlisince imzalanan 16 nolu Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Bakan ve Üst Yönetici tarafından imzalanan 17 nolu Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri, Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte yeniden Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

Uyarı

Değiştirilen bu madde metninde yer alan “ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri” ibaresi ile; hem 16 nolu Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin hem de 17 nolu Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin ilgili bakan ve üst yöneticinin imzalaması gerektiği şeklinde sonuç çıkartılabilir. Ancak Yönetmelik eki cetvellerde bu yönde bir değişiklik yapılmamış olup, 16 nolu Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinde sadece merkez konsolide görevlisinin imza yeri bulunmaktadır. Yönetmelik ile cetvellerin uyum sağlaması için, ya yönetmelik metninde ya da cetvellerde değişiklik yapılmalıdır.

(4) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, yukarıdaki hükümlere göre hazırlayacakları Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını kesin hesaba bağlayacak mercilere gönderirler.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!