Ortak Alanda Zimmet Sorumluluğu Nasıldır?

Ortak alanda zimmet sorumluluğun nasıl olduğu, kimin ne kadar sorumlu olduğu yönündeki Sosyal Güvenlik Kurumunun sorusuna Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 22/04/2014 tarihinde cevap vermiştir.

Buna göre;

        "Taşınır Mal Yönetmeliğinin "Kullanım Yönüyle Çıkış" başlıklı 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasında oda, büro, bölüm, geçit, salon atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenleneceği ve taşınırların ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edileceğinin belirtildiği, Genel Müdürlüğünüzce de bu maddeye göre ortak kullanım alanlarına verilen taşınırlarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı; ancak ortak kullanım alanına verilen taşınırlardan sorumlu olan kişilerin görev ve sorumlulukları Taşınır Mal Yönetmeliğinde tam olarak belirtilmediğinden sorunların yaşandığı belirtilerek konuyla ilgili yapılacak işlemin ve sorumlulukların bildirilmesi talep edilmektedir.

         Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 8 inci maddesinde  kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasından kamu kaynağının kullanılmasında görevli ve yetkili olanların sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

        28/12/2006 tarih ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde kamu idarelerine ait taşınırlardan kendilerine kullanılmak üzere teslim edilen kamu görevlilerinin bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorunda oldukları belirtilmiştir. Aynı maddede kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararının değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edileceği belirtilmiştir. 

        Yönetmeliğin 5 inci maddesinde geçen “ilgili mevzuat”  ifadesinden ise  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki memurlar için 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca 27/6/1983 tarih ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik", diğerleri için ise 27/09/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  anlaşılması gerekmektedir.

        Bununla birlikte, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde kamu zararı kavramı “Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde tanımlanmış olup; Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (e) fıkrasında ise “görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması” kamu zararı olarak belirlenmiştir. Kamu zararı tanımı ile kamu zararının belirlenmesiyle ilgili olan yukarıdaki fıkra beraber değerlendirildiğinde; bir taşınırın kişiye ya da ortak kullanım alanına zimmetlenmesinde sorumluluk anlamında fark bulunmadığı, her iki durumda da kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonrasında taşınırların zarara uğraması durumunda yalnızca bu zarara sebebiyet veren yada verenlerin sorumlu olacağı anlaşılmaktadır.

        Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki memurların ise taşınırlara verdikleri zararlar “Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde tahsil edilecektir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince de memurların zararları tazmin mükellefiyetinin doğması için; 

        1. Zararın mevcut olması, 

        2. Zararın doğrudan doğruya memurun fiilinden doğması,

        3. Zararın mücbir sebepten hâsıl olmaması,

        şarttır.
        Buna göre, Taşınır Mal Yönetmeliği eki zimmet fişi üzerinde bulunan “Yukarıda sıra ve sicil numarası, adı, özellikleri, nereye veya kime verildiği yazılı olan demirbaş, makine ve cihaz teslim edilmiştir. Kullanıcı kendi kusuru sonucunda doğacak zararları tazmin etmeyi kabul eder.” ifadesinden de anlaşılacağı üzere; bir taşınırın kişiye zimmetlenmesi durumunda dahi katı bir sorumluluk anlayışı yerine durum kamu zararı çerçevesinde ele alınmakta ve kamu zararının meydana gelmesinde kişinin kusuru aranmaktadır. Diğer taraftan, ortak kullanım alanlarına verilen taşınırlar için düzenlenen zimmet fişinde "nereye verildiği" bölümüne ortak kullanım alanı özellikle belirtilmekte ve bu alanın sorumlusu veya yöneticisinin imzası alınmaktadır. Bu durumda, ortak kullanım alanı sorumlusu yalnızca kendi kusurlarından doğacak zararlardan sorumlu tutulacak, ortak kullanım alanındaki taşınırları kullanan tüm diğer personelin kasıt, kusur veya ihmalinden kaynaklanan zararlarda ise ilgili personel kendi kusurları sonucunda doğacak zararlardan sorumlu olacaktır."

Son Güncelleme: Çarşamba, 04 Haziran 2014 08:49

AATMY Her Hakkı Saklıdır!