6360 Sayılı Kanun Kapsamında Taşıt Devri

Bilindiği üzere, mahalli idare teşkilatlanması açısından önemli değişiklikler getiren 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı “On Dört Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, ilk mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenerek sayıları otuza çıkartılmış, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin il özel idarelerinin tüzel kişilikleri ile bucak teşkilatları kaldırılmış, köylerin ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. 

Maliye Bakanlığınca, görev alanına ilişkin hususlarda Anılan Kanun kapsamında yapılacak devir ve tasfiye işlemlerinde uygulama birliği sağlamak ve oluşabilecek tereddütleri gidermek amacıyla 13/03/2014 tarihinde bir yazı yayınlanmıştır. 

Söz konusu yazının 4’üncü sayfasında “6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan idarelerin mülkiyetinde bulunan taşıtların Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında bulunan İdarelere bu Kanunda belirlenen usuller çerçevesinde devrine karar verilmesi halinde, sözkonusu taşıtlar ilgili İdarelerce Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın devralınabilecektir.” denilmekte olup, 6360 sayılı Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan idarelerin mülkiyetinde bulunan taşıtlardan Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında bulunan İdarelere devredilmek istenenler bulunması durumunda; söz konusu taşıtlar, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın devralınabilecektir. 

Son Güncelleme: Salı, 01 Nisan 2014 14:03

AATMY Her Hakkı Saklıdır!