Taşıt Devri

SORU : İl Özel İdaresi genel bütçe kapsamındaki bir kuruma taşıt devredebilirmi, devredebilirse nasıl bir yol izlenmelidir?

CEVAP: 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin amacı; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kamu idareleri arasında taşınır devri ve tahsisi, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31’inci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 7’nci fıkrasında “Bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek taşınırlar ile tahsise ilişkin diğer esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.” denilmekte olup, bu hükme istinaden Maliye Bakanlığınca 08/09/2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmi Gazetede 1 sayılı ‘Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği’ yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile; düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin elinde bulunan ihtiyaç fazlası taşınırların, kapsamdaki diğer kamu idarelerine bedelsiz devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar ile devredilemeyecek taşınırlar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin “Devredilemeyecek Taşınırlar” başlıklı 4’üncü maddesi;

“(1)Taşıt ve iş makineleri, ihtiyaç fazlası taşınıra konu edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

(2) Ancak, idarece ihtiyaç duyulmadığından diğer idarelere bedelsiz devredilmesinde yarar görülenlerin devri, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Bakanlığımızın; mahalli idarelerde meclis kararlarına bağlı olarak, sosyal güvenlik kuruluşlarınca ise ilgili Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlığımızın uygun görüşünün alınması suretiyle yapılacaktır.

(3) Kamu idarelerince araştırma ve geliştirme amacıyla yürütülen veya desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi için edinilen ve proje çalışmalarının tamamlanmasından sonra sözleşme hükümlerine dayanılarak idareye devredilen taşıt ve iş makinelerinin diğer kamu idarelerine devrinde de bu madde hükmü uygulanacaktır.” hükümlerini içermektedir.

Yukarıdaki hükümler dikkate alındığında; İl Özel İdaresince genel bütçe kapsamındaki bir kuruma devri düşünülen taşınırlar için Maliye Bakanlığınca 08/09/2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 4’üncü maddesi hükmüne göre işlem tesis edilerek, İl Özel İdaresince alınacak meclis kararına istinaden Maliye Bakanlığından izin alınması ve bu iznin akabinde Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31’inci maddesine göre devir işlemlerinin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Son Güncelleme: Pazartesi, 17 Şubat 2014 08:11

AATMY Her Hakkı Saklıdır!