Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin Maliye Bakanlığına Gönderilmesi

Taşınır Mal Yönetmeliğinin Değişik 35'inci maddesinin 3 nolu fıkrası gereğince; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 16 nolu Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile 17 nolu Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshasını, incelenmek ve üzerinde mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.

6360 Sayılı Kanun Kapsamında Taşıt Devri

Bilindiği üzere, mahalli idare teşkilatlanması açısından önemli değişiklikler getiren 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı “On Dört Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la, ilk mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenerek sayıları otuza çıkartılmış, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin il özel idarelerinin tüzel kişilikleri ile bucak teşkilatları kaldırılmış, köylerin ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. 

Sayfa 6 / 29

turkiyegovtr  

   

AATMY Her Hakkı Saklıdır!